เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ : ธรรมยาตรางดเหล้าเข้าพรรษา

รวมพลังทำความดีถวายในหลวง ๘๔ พรรษา
และฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รับผิดชอบโดย : เครือข่ายคณะกรรมการพุทธชยันตี ธรรมยาตรางดเหล้าเข้าพรรษา

หลักการและเหตุผล :

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ได้ก่อให้เกิดคุณูปการแก่การบริหาร การปกครองและค่านิยมสร้างสรรค์ต่อประเพณี งานบุญและวัฒนธรรมอย่างมากมาย จนมาถึงยุคที่เกิดค่านิยมเสพติดวัตถุในปัจจุบัน ก็ปรากฏว่า การละเมิดศีลธรรม โดยเฉพาะ
ข้อ ๕ คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลายเป็นเรื่องแทบจะปรกติของทุกสังคม แถมยังมีการโอ้อวดถึงความมีรถนิยมและฐานะทางเศรษฐกิจ แม้จะทราบกันดีว่าซึ่งเป็นสินค้าที่อันตราย เป็นสารเสพติด (แต่ถูกกฎหมาย)และต้องควบคุมอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมด้วยกฎหมาย ควบคุมด้วยกฎศีลธรรม และกฎของสังคม เพราะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมากกว่า ๖๐ โรค ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๒๖,๐๐๐ คนต่อปี สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจปีละกว่า ๑.๕ แสนล้านบาท โดยคนไทยจ่ายเงินซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีละ ๒ แสนล้านบาท ทำให้แต่ละปีมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น ๒๖๐,๐๐๐ คน

การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ ซึ่งเป็นการรณรงค์ปีที่ ๙ นอกจากการรณรงค์ทั่วไปตามแนวทางที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาแล้ว ยังถือว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา อีกด้วย จึงเป็นโอกาสที่จะเชิญชวนให้การงดเหล้าเป็นการทำความดีถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ในหลวง อีกทั้ง ยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี การตรัสรู้ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดังนั้น เพื่อเป็นการชักชวนคนทั่วไปได้เพิ่มโอกาสทำดีด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ พร้อมกับทำความดีรวมพลังทำความดีถวายในหลวง ๘๔ พรรษา และฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า จึงได้จัดให้มีการเดินธรรมยาตรางดเหล้าเข้าพรรษาขึ้น
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะเป็นการสร้างโอกาสและพื้นที่ทำดีแก่คนทั่วไป และอาจเป็นจุดเริ่มต้น
ในการอธิษฐานทำดีในมิติและรูปแบบต่างๆของแต่ละบุคคลหรือองค์กร หน่วยงานต่างๆ ได้ตามบริบทแต่ละพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างมวลรวมความดีแก่ตนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

๑.     เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ๓ เดือน

๒.     เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา ๒,๖๐๐ ปี

๓.     เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๘๔ พรรษา

๔.     เพื่อสร้างการรับรู้กิจกรรมความดีและนำไปปรับประยุกต์ในพื้นที่ต่างๆ

ขั้นตอนของกิจกรรม ธรรมยาตรา

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

  • เวทีเสวนา
  • กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน
  • รับบิณฑบาตความดีตลอดเส้นทาง
  • ติดสติกเกอร์
  • สวดมนต์พุทธชยันตี
  • ทักษิณานุกรมบรมบรรพต(เดินเวียนรอบภูเขาทอง)

กลุ่มเป้าหมาย

-พระสงฆ์ คณะสงฆ์จีนนิกาย อนัมนิกาย                            -นักเรียน นักศึกษา เยาวชน

-หน่วยงานราชการ                                                          -เครือข่ายภาคประชาชน

-ประชาชนทั่วไป                                                              -สื่อมวลชน

สถานที่ สวนสันติชัยปราการ และวัดสระเกศฯ (ภูเขาทอง)

งบประมาณ ภาคีเครือข่ายและประชาชาชนทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.     ได้ทำความดีเพื่อเป็นพุทธบูชาครบรอบการตรัสรู้ ๒,๖๐๐ ของพระพุทธเจ้า
และการมีอยู่ของพระพุทธศาสนา

๒.     ได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๘๔ พรรษา

๓.     ประชาชนและภาคีได้หนักถึงแนวทางการทำความดีแบบพุทธชยันตี
และการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

กิจกรรมเตรียมการ

๒          มิถุนายน            ประชุมหารือเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

๑๖       มิถุนายน            ประชุมภาคีเตรียมงาน/สำรวจเส้นทางในการเดิน

๓๐       มิถุนายน            ประชุมสรุปการเตรียมงาน นำเสนอความก้าวหน้าต่างๆ

๕          กรกฎาคม          สรุปเตรียมงานครั้งสุดท้าย

๗          กรกฎาคม          เดินธรรมยาตรา

 

Comments are closed.