ภาคีองค์กร

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

คณะสงฆ์จีนนิกาย

คณะสงฆ์อนัมนิกาย

โรงเรียนมัธยมวัดสังเวช

โรงเรียนมัธยมวัดสระเกศ

โรงเรียนสตรีวิทย์

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

ศูนย์คุณธรรม

ชมรมแท็กซี่สามล้อ

มูลนิธิเมาไม่ขับ

มูลนิธิโกมลคีมทอง

กลุ่มเสขิยธรรม

เครือข่ายเยาวชน

เครือข่ายสถาบันบุญนิยม

เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

เครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม

 

หมายเหตุ ทั้งนี้บางองค์กร อยู่ในขั้นตอนของการติดต่อ

Comments are closed.